clock menu more-arrow no yes

Little Sheep Mongolian Hot Pot, Plano

240 Legacy Drive, , TX 75023

(972) 575-8887