clock menu more-arrow no yes mobile

Yutaka Sushi Bistro

2633 McKinney Avenue, , TX 75204

(214) 969-5533